X

Informácia

Akciové ceny na tisíce produktov!!!

Pre informácie o tovare a objednávkach kliknite na*Kontakt

napíšte kód tovaru alebo objednávky a my sa Vám ozveme.

! Doprava kurierom !

* Počet produktov v e-shope 16712 *

Slovsoft E-shop Dom a záhrada.
::: Počet produktov :::
###   16712   ###
Vyhľadávanie
*Výpočet úspory LED
Naša ponuka
Kvety
Dekorácie
Detský svet
Dielňa
Domácnosť
Elektro
Klietky-Pasce-Odchov
LIAHNE CLEO hydina
LIAHNE IO hydina
LIAHNE PUISOR hydina
Mix
Multi systémy
Priemysel
Stavba
Termostaty
Vianoce
Voľný čas
Vykurovanie
Záhrada
Záhradná technika

Najnovšie produkty
Zástera Strend Pro Industrial, na zváranie, kožená, XL, 60x100 cm
Zástera Strend Pro Industrial, na zváranie, kožená, XL, 60x100 cm

24.69 Eur
   Kod: 3134161
Gamaše Strend Pro Industrial, na zváranie, návleky, kožené, 30 cm, pár 2ks
Gamaše Strend Pro Industrial, na zváranie, návleky, kožené, 30 cm, pár 2ks

20.76 Eur
   Kod: 3134123
Gamaše Strend Pro Industrial, na zváranie, návleky, kožené, 15 cm, pár 2ks
Gamaše Strend Pro Industrial, na zváranie, návleky, kožené, 15 cm, pár 2ks

16.41 Eur
   Kod: 3134122
Rukávniky Strend Pro Industrial, na zváranie, kožené, 50 cm, pár 2ks
Rukávniky Strend Pro Industrial, na zváranie, kožené, 50 cm, pár 2ks

18.72 Eur
   Kod: 3134121
Zástera Strend Pro Industrial, na zváranie, kožená, XXL, 63x110 cm
Zástera Strend Pro Industrial, na zváranie, kožená, XXL, 63x110 cm

25.10 Eur
   Kod: 3134120
Zástera Strend Pro Industrial, na zváranie, kožená, L, 60x90 cm
Zástera Strend Pro Industrial, na zváranie, kožená, L, 60x90 cm

23.33 Eur
   Kod: 3134119
  Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Záručné podmienky a reklamačný poriadok platné pre firmu Iveta Kušnirová - Kvety od 18. 1. 2010.

Miesto uplatnenia reklamácie:

E-shop Slovsoft

Iveta Kušnirová - Kvety

Okružná 183

09413 Dlhé Klčovo


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Všeobecné ustanovenia:


Reklamáciu musí kupujúci urobiť vopred písomnou formou vo forme zaslaného vyplneného formulára Stiahnuť alebo zaslanim formulára e-mailom.

1. Firma Iveta Kušnirová - Kvety vydáva v zmysle ustanovenia Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 Reklamačný poriadok, ktorým spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.


2. Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“, rozumie sa tým firma Iveta Kušnirová - Kvety a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“, rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil v prevádzkarni predávajúceho určitý tovar.


3. Uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou firmou Iveta Kušnirová - Kvety a spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi firmou Iveta Kušnirová - Kvety a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela, prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list).


4. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.


5. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany firmy Iveta Kušnirová - Kvety pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.


6. Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.


7. Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.


Zodpovednosť za vady:


1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

4. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

5. Doba záruky tovaru je vyznačená na záručnom liste. Niektoré výrobky majú aj samostatný záručný list výrobcu, ktorý potrebujete, ak budete chcieť riešiť reklamáciu . Práva na záručnú opravu počas 2 rokov vyplývajúce z ustanovení Občianskeho zákonníka nie sú uvedením doby záruky kratšej ako 2 roky nijako dotknuté. Doba záruky na tovar, alebo jeho diely spotrebného charakteru t.j. diely, ktoré vyžadujú pravidelnú výmenu, alebo údržbu v priebehu bežného používania výrobku je uvedená zvlášť a spravidla je kratšia ako doba záruky na samotný výrobok. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Na tovar je poskytovaná záruka, ktorá je uvedená na záručnom liste. Záručná lehota na reklamovaný tovar sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.

6. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.

Záruka sa nevzťahuje na:

• používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia,
• použitím neautorizovaného software
• poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
• na tovare, do ktorého boli robené akékoľvek zásahy iným subjektom ako autorizovaným servisným strediskom
• použitím nevhodného spotrebného materiálu.
• Na poruchy spôsobené prirodzeným opotrebením veci
• Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania
• Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí
• Na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
• Na poruchy spôsobené použitím komponentov iných než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom
• Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)
• Na produkty poškodené prírodnými živlami
• Na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou. Produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí
• Na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami, poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným alebo poškodeným sériovým číslom
• Na firmware (resp. iné predinštalované programové vybavenie) poškodený nesprávnym používaním, alebo zásahom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté
• Na nekompatibilitu komponentov
• Na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
• CD a DVD média, pri ktorých bol vykonaný zápis a následne bola zistená fyzická chyba média
• Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba

Záruka na drobné závady výrobkov vybavených displejmi s technológiou LCD je obmedzená podľa konkrétnych podmienok výrobcu, zvyčajne platí, že reklamácia bude uznaná, ak daný displej vykazuje viac ako 5 vadných pixelov na jeden milión pixelov. Záruka sa nevzťahuje na dodatočne dokupované diely spotrebného charakteru. Tieto sú vylúčené aj z predĺženej záruky na výrobok.


Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):


1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v servisnom stredisku predávajúceho alebo v prevádzke, v ktorej bola predmetná vec kúpená.

2. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná osobe, ktorá uplatňuje nároky z vád. Kupujúci vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá alebo pošle vadný tovar predávajúcemu. Predavajuci môže po dohode s kupujúcim zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru u kupujúceho. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.


Spôsob vybavenia reklamácie:


1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú.

3. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4. Tie isté práva ako sú uvedené v bode 3 prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

5. V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvej inštalácii, kupujúci má nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdŕžaní tovaru. Reklamácie vybavujeme v mieste sídla firmy opravou alebo výmenou reklamovaného tovaru. Každý reklamovaný tovar je nutné testovať a diagnostikovať, preto lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

6. Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 1 až 5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných predávajúcim, môže v prípade výmeny predávajúci vymeniť kupujúcemu vadnú vec za inú nezávadnú (hoci aj inej značky), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.

7. Užívateľovi sa doporučuje vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové médiá. Poskytovateľ servisu nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu akýchkoľvek programov alebo dát.

8. Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví bude zákazník oboznámený so stavom reklamácie.

9. Riešenie reklamácie neopraviteľného výrobku v záručnej dobe
Ak ide o vadu, ktorú nemožno a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, primeranú zľavu z ceny alebo má právo od zmluvy odtsúpiť.

10. Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z povahy tovaru. Náplne a tonery do tlačiarní je možné reklamovať ak kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva, kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená a jej životnosť neuplynula. K vadnej kazete je nutné predložiť vzorku tlače, ktorá dokumentuje závadu a podrobný popis závady.

11. Vzhľadom na náročnosť procesu výroby LCD panelov, môžu byť niektoré obrazové body svetlejšie, alebo tmavšie ako ostatné obrazové body. Takéto obrazové body nemajú vplyv na kvalitu zobrazovaného obrazu. Informácie o špecifikácii vadných obrazových bodov pre konkrétny typ LCD panela, pre uplatnenie záruky Vám poskytne autorizovaný servisný partner.

Reklamujte len skutočné závady.
Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

V prípade, že oprava nebude uznaná ako záručná, bude zákazník informovaný pred vykonaním opravy. Svoj súhlas s vykonaním opravy vyjadrí písomne ( faxom, e-mailom ).


Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:


Úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia.

Inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky.

V prípade opravy zariadení obsahujúcich vstavané pevné disky alebo priamo pri oprave pevných diskov obsahujúcich zákaznícke údaje sa postupuje dvomi spôsobmi:

 • ak kupujúci nežiada o obnovenie údajov na disku - tieto údaje môžu byť vymazané počas testovania funkčnosti zariadenia alebo disku. V prípade nevratného poškodenia disku a následnej neobnoviteľnej straty údajov sa kupujúcemu poskytne nový disk. Kupujúci, ktorí budú trvať na vrátení pôvodného disku, obdržia nový disk za úplatu;
 • ak kupujúci žiada o obnovenie údajov na disku, firma Iveta Kušnirová - Kvety sa zaväzuje nepoužiť dané údaje na svoju podnikateľskú činnosť a narábať s takýmito údajmi tak, aby nedošlo k ich prezradeniu tretím stranám. V takomto prípade sa kupujúcemu vráti pôvodný funkčný disk, alebo nový disk (v prípade poškodenia pôvodného) spolu so zachránenými údajmi s tým, že dáta kupujúceho z poškodeného disku budú vymazané. V prípade nemožnosti obnovy údajov z disku sa postupuje podľa predchádzajúceho bodu. Táto služba je nad rámec štandardných záručných podmienok a bude vykonaná za úplatu.

Firma Iveta Kušnirová - Kvety zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy počítačových zariadení (ďalej len zariadení), ktoré dodáva priamo Iveta Kušnirová - Kvety . Firma Iveta Kušnirová - Kvety ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva).

Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov. Za pozáručný servis firma Iveta Kušnirová - Kvety účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka. Cenník je dostupný na centrálnej správe servisu v sídle firmy Iveta Kušnirová - Kvety.

Kontaktné údaje:

Ján Kušnir - Slovsoft
Iveta Kušnirová – Kvety
Poľná 305, pr. Okružná 183
09413, Dlhé Klčovo
č. t.: 0949 201 477
č. t.: 0949201553
e-adresa :
web: Slovsoft
web: Kvety

 
E-shopy
Mena: EUR / CZK
Zmeniť menu na Kč
Prihlásenie

Meno:

Heslo:


Nie ste prihlásený
 • Váš košík

 • Kurzový lístok EUR k 08.06.2023
  flagCZK 23.625

  Akciové produkty
  Rudľa Strend Pro, prepravný vozík, skladacia, na vrecia, max. 200 kg
  Rudľa Strend Pro, prepravný vozík, skladacia, na vrecia, max. 200 kg

  60.83 Eur
     Kod: 217416
  Poklop MC60, 600x600 mm, kanálový, farba, max. 150 kg
  Poklop MC60, 600x600 mm, kanálový, farba, max. 150 kg

  59.64 Eur
     Kod: 217744
  Kompresor Aircom AC250, 250 psi, 230V/12V
  Kompresor Aircom AC250, 250 psi, 230V/12V

  30.30 Eur
     Kod: 115002
  Rezacka FED 601, repy, stojanová
  Rezacka FED 601, repy, stojanová

  54.87 Eur
     Kod: 211334
  Mlynček Porking MM132, na mäso, LFGB, 2 nože priemer 5 a 10 mm, NEW
  Mlynček Porking MM132, na mäso, LFGB, 2 nože priemer 5 a 10 mm, NEW

  37.14 Eur
     Kod: 2211039
  Regulátor plynu C31-30, 28-30 mbar, UK8 mm, EN16129
  Regulátor plynu C31-30, 28-30 mbar, UK8 mm, EN16129

     Kod: 217728
  Stojan TT003001, na bicykle, 3 pozície, 72x27x32 cm
  Stojan TT003001, na bicykle, 3 pozície, 72x27x32 cm

  40.56 Eur
     Kod: 2170098
  Koleso Cargo • bantam, na fúrik, kovové ložisko, náhradné bez osky
  Koleso Cargo • bantam, na fúrik, kovové ložisko, náhradné bez osky

  15.27 Eur
     Kod: 216545
  Varič KEMPER Mega Zeus, 7,5kW, priemyselný
  Varič KEMPER Mega Zeus, 7,5kW, priemyselný

  57.25 Eur
     Kod: 2170118
  Sada nivelačná Strend Pro LS119 StarterKIT, 100x medzerník, 100x adaptér + kliešte
  Sada nivelačná Strend Pro LS119 StarterKIT, 100x medzerník, 100x adaptér + kliešte

  29.82 Eur
     Kod: 2160690
  Postrekovač Goodfarm 16B-12, 16 lit., chrbtový
  Postrekovač Goodfarm 16B-12, 16 lit., chrbtový

  30.42 Eur
     Kod: 256555
  Kotlik Piknik 8,0 lit, smalt, 340 mm
  Kotlik Piknik 8,0 lit, smalt, 340 mm

  17.06 Eur
     Kod: 254232
  Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2023 E-shop Slovsoft
  Iveta Kušnirová - Kvety
  Administrátor: Ján Kušnir - Slovsoft