X

Informácia

Akciové ceny na tisíce produktov!!!

Pre informácie o tovare a objednávkach kliknite na*Kontakt

napíšte kód tovaru alebo objednávky a my sa Vám ozveme.

! Doprava kurierom !

* Počet produktov v e-shope 17305 *

Slovsoft E-shop Dom a záhrada.
::: Počet produktov :::
  Obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a predávajúcim (Iveta Kušnirová - Kvety).


Predávajúci:


Iveta Kušnirová - Kvety
Okružná 183
09413 Dlhé Klcovo
ICO: 35345578
DIC: 1042462905
C.t.: 0949 201 553
IBAN: SK66 8360 5207 0042 0563 6713
SWIFT: BREXSKBX

Dalej len „Predávajúci“


Orgán dozoru:


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Kupujúci:

Koncový spotrebitel - právne vztahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Obcianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Podnikatelský subjekt - právne vztahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Podnikatelským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na danovom doklade ICO a/alebo DIC a/alebo firmu organizácie. Naše služby nie sú urcené pre osoby mladšie než 16 rokov.
Dalej len „Kupujúci“.


Prostriedky komunikácie

Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uskutocnovaná prostriedkami komunikácie na dialku (e-mailom alebo telefonicky), pokial sa strany nedohodnú inak.


Objednávka tovaru

Odberatel objednáva tovar v internetovom obchode Slovsoft  prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu.
Objednávanie tovaru je umožnené každému užívatelovi, po vyplnení a odoslaní povinných údajov registracného formulára internetového obchodu Slovsoft. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára zároven objednávatel potvrdzuje, že sa oboznámil s „Obchodnými podmienkami internetového obchodu Slovsoft“ berie na vedomie možnost odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Internetový obchod Slovsoft zaraduje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

Každá objednávka musí obsahovat:


pre fyzickú osobu: meno a priezvisko zákazníka, adresu zákazníka, telefónne alebo faxové císlo, presný popis tovaru, pocet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,  pre podnikatela: obchodné meno, kontaktnú osobu, adresu sídla podnikatela, resp. sídla firmy, telefónne a faxové císlo, ICO, DIC, presný popis tovaru, pocet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
Internetový obchod Slovsoft potvrdí objednávku elektronickou poštou alebo telefonickým vyrozumením a vcas oznámi odberatelovi termín, kedy bude tovar k dispozícii, resp. dodaný na adresu urcenú v objednávke. Priebeh spracovania Vašej objednávky môžete sledovat na  http://it.slovsoft.eu  po prihlásení sa do svojho úctu sekcii „Váš úcet“ a kliknutí na „zobrazit všetky objednávky.


Zodpovednost za chyby tovaru a záruka:


1) Kupujúcemu odporúcame skontrolovat si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade dorucovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúcemu odporúcané skontrolovat stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotovit záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednost za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakolko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zlava alebo dodaný nový tovar.

2) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúcemu odporúcané uplatnit okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Pred prvým použitím je kupujúcemu odporúcané preštudovat si zárucné podmienky.

3) Záruka sa nevztahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich castí) spôsobené používaním. Kratšiu životnost v dôsledku opotrebenia výrobku teda nemožno považovat za chybu a nedá sa ani reklamovat. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré mala vec v case prevzatia veci kupujúcim.

4) V zmysle Obcianskeho zákonníka, zárucná doba je 24 mesiacov. Zárucná doba zacína plynút odo dna prevzatia veci kupujúcim. Zárucna doba na batérie Worcraft je 12 mesiacov.

5) Zárucná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre úcel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Obcianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca ci výrobca.

6) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

a) závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vcítane zásahov a úprav neautorizovaným servisom)

b) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodnami, požiarom

c) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)

d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

Storno objednávky


Storno objednávky zo strany Kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovat objednávku bez udania dôvodu kedykolvek aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dna prevzatia tovaru alebo aj pred zacatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Storno objednávky zo strany Predávajúceho:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bez odkladu kontaktovat Kupujúceho za úcelom dohody o dalšom postupe.


Cena tovaru

Cena tovaru v internetovom katalógu sa môže menit v závislosti na úprave cien dodávatela. Za platnú cenu sa považuje koncová cena (t.j. cena s DPH 20%).


Dodanie tovaru (Doprava)

Tovar je dodávaný kurierom na dobierku alebo platbou na úcet vopred. Možný je aj osobný odber (po dohode s Kupujúcim). Internetový obchod E-shop Slovsoft zabezpecuje dodávku tovaru od 4 do 15 pracovných dní, ak nie je urcené inak v podmienkach dorucenia tovaru, resp. ak tovar z technických prícin nie je možné dorucit v stanovenej lehote. V prípade, že niektorá z položiek objednávky nie je na sklade v dostatocnom množstve, objednávka sa vyexpeduje až po úplnom vyskladnení všetkých objednaných položiek, resp.ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

Kupujúcemu odporúcame bezprostredne pri dodaní prekontrolovat spolu s dopravcom stav zásielky (pocet balíkov, neporušenost pásky s firemným logom, poškodenie obalu zásielky) podla priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnut prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokial takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísat v odovzdávacom  protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámit e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch tohto e-shopu, spísat s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytocného odkladu zaslat faxom, e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatocné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnost preukázat, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V urcitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmenit kupujúcemu vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

V prípade že kupujúci vybral spôsob prepravy tovaru v závislosti na hmotnosti alebo charakteristike tovaru nesprávny, bude mu preprava zmenená na cenovo najvýhodnejšiu k jemu vybranej preprave.

Osobný odber tovaru


Ak Kupujúci objednáva tovar s následným osobným odberom, potvrdzuje Predávajúci len to, že tovar je, ci bude v dohodnutom termíne, pre Kupujúceho v prevádzke rezervovaný. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke Predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezriet. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke Predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru Kupujúcim, týmto okamžikom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na Kupujúceho.

Cena dopravy


  Cena dopravy je uvedená pri objednávke tovaru (pri 2.kroku „Vytvorit objednávku“), alebo aj v týchto „Všeobecných obchodných podmienkach“. Vo výnimocných prípadoch (nadmerná váha, neštandardné rozmery balíka) je urcená podla platného cenníka zvolenej prepravnej spolocnosti a je vopred dohodnutá s Kupujúcim. Pri doprave zdarma sa platba za tovar uhrádza vyhradne bankovým prevodom a spôsob dopravy zvolí predajca vzhladom k povahe tovaru.

Platobné podmienky

Platobné podmienky riešia spôsob úhrady ceny za tovar. Kupujúci má niekolko možností uhradenia kúpnej ceny:
Dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (hotovost preberá od Kupujúceho prepravca)
Poukázaním plnej kúpnej ceny na úcet Predávajúceho pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Osobným odberom.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

NEPREBRATIE TOVARU

V prípade, že kupujúci z akýchkolvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vztahu medzi kupujúcim a E-shop Slovsoft, za co si vyhradzujeme právo žiadat úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekucné poplatky. Ak kupujúci má o tovar nadalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vycíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradit, E-shop Slovsoft bude úhradu vymáhat súdnou cestou.


Výmena tovaru

Postup pri vymene tovaru: Odstupenie od zmluvy, vrátenie zakupeného tovaru, predaj iného tovaru.


Zárucné podmienky

Zárucné podmienky na tovar sa riadia Reklamacným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.  Ako zárucný list slúži nákupný doklad (faktúra alebo dodací list).


Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Predávajúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávatel tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci bude o tejto skutocnosti okamžite informovat kupujúceho a vrátit mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.


Spotrebitelom je podla zákona c. 250/2007 o ochrane spotrebitela: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania. Právo na odstúpenie od zmluvy má podla zákona len spotrebitel. Kupujúci je oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. odstúpenia od zmluvy na základe zákona c. 102/2014 o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku.


Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobit VOPRED písomnou formou vo forme zaslaného vyplneného formulára Stiahnut formulár v PDF - Stiahnut formulár v WORD alebo zaslanim formulára e-mailom alebo na USB. Telefonicky alebo zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatnit nie je možné.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy podla prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovat identifikáciu kupujúceho, císlo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátit už prijaté plnenie najmä císlo úctu a/alebo poštovú adresu. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je nevyhnutné dorucit predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie: Návodu, Zárucného listu, Faktúry, Dodacieho listu, Dokladu o zaplatení a pod. do 14 dní od odstúpenia. Tovar musí byt odoslaný najneskor na 14 den od odstúpenia, nie na dobierku. Odporucame formou poistenej zasielky. Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám, pokial sa nedohodnú inak.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od zaciatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nemusí nadobudnút úcinnost a predávajúci nie je povinný vrátit všetky preukázatelné platby kupujúcemu a zároven má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspät kupujúcemu.

Adresa odoslania tovaru pri odstúpení od zmluvy:


Iveta Kušnirová - Kvety
Okružná 183
09413 Dlhé Klcovo
c.t.: 0949 201 553

V prípade zmeny majitela E-shopu všetky záväzky (objednávky, reklamácia, odstúpenie od zmluvy, výmena tovaru, storno objednávky, atd...) preberá nový majitel /prevádzkovatel/ E-shopu.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebitel odstúpit od zmlúv:


a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie zacalo s výslovným súhlasom spotrebitela a spotrebitel vyhlásil, že bol riadne poucený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na financnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvnit a ku ktorému môže dôjst pocas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotrebitela, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urceného osobitne pre jedného spotrebitela,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaji tovaru, ktorý môže byt vzhladom na svoju povahu po dodaní neoddelitelne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v case uzavretia zmluvy, pricom ich dodanie je možné uskutocnit najskôr po 30 dnoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvnit,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebitel výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté pocas návštevy predávajúceho u spotrebitela a spotrebitel si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo pocítacového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitel tento obal rozbalil,
j) predaji periodickej tlace s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací úcel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s cinnostami v rámci volného casu a podla ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnút tieto služby v dohodnutom case alebo v dohodnutej lehote,
l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosici, ak sa jeho poskytovanie zacalo s výslovným súhlasom spotrebitela a spotrebitel vyhlásil, že bol riadne poucený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a dorucí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar a ostatné náklady spojené s objednávkou uvedené v záväznom akceptovaní objednávky bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy bezhotovostným prevodom na úcet kupujúceho urcený kupujúcim, hotovostou alebo inou formou uhrady tovaru kupujúcim.


Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároven bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.


V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nemusí nadobudnút úcinnost a predávajúci nie je povinný vrátit kupujúcemu kúpnu cenu a zároven má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspät kupujúcemu.


Alternatívne riešenie sporov


Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vztahy a alternatívne riešenie spotrebitelských sporov


Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27
SOI
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk , adr@soi.sk


Spotrebitel môže využit na podanie návrhu na zacatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebitelských sporov (vrátane cezhranicných sporov) tiež webovú stránku webgate


Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnut:
a) spotrebitel musí využit všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamacnom konaní;
b) spotrebitel musí podat návrh do jedného roka odo dna dorucenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadost spotrebitela o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dnovej lehoty odo dna, kedy spotrebitel odoslal predávajúcemu žiadost o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
c) vycíslitelná hodnota sporu musí presahovat sumu 20,- €;
d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnut ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebitel bol informovaný o vybavení jeho podania, pricom návrh neobsahuje žiadne nové skutocnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhladom na všetky okolnosti bolo zjavne neúcelné;
e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnut ak vzhladom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viest len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.


Ochrana osobných údajov


Správca osobných údajov


Iveta Kušnirová - Kvety
Okružná 183
09413 Dlhé Klcovo
ICO: 35345578
DIC: 1042462905
C.t.: 0949 201 553


Aké osobné údaje spracovávame:


Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.


Pokial si u nás napr. objednáte tovar ci služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese oznacené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, dorucovaciu adresu). Pokial by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne dorucit. Dalej pre úcely predaja tovaru ci služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároven slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamacného poriadku.


Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplnit aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu spleneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho císla vám môžeme zaslat informáciu o dorucení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolne.


V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovat vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovat.


Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnostou informovat o tom dotycnú osobu a zaistit si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.


Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky
Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromaždovat urcité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a cas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadaci, operacnom systéme ci nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávat informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradit konkrétnemu užívatelovi, tj. konkrétnej osobe.
Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu ci obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácí, môžeme spracovávat aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).


Cookies
Automaticky spracovávame aj cookies.


Súbory cookie
S cielom zabezpecit riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väcšiny velkých webových lokalít.


Co sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom pocítaci alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vdaka tomuto súboru si webová lokalita na urcitý cas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, velkost písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri dalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzat.


Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivatelských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.


Ako kontrolovat súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovat alebo zmazat podla uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazat všetky súbory cookie uložené vo svojom pocítaci a väcšinu prehliadacov môžete nastavit tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musiet pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovat niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovat.


Ako odmietnut používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastavit pomocou Vášho internetového prehliadaca. Väcšina prehliadacov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.


Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom a úcinnom znení. Kupujúci dobrovolne poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu za úcelom realizácie dodania tovaru a za úcelom uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim a riadneho trvania právneho vztahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. V prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atd.) neposkytnete, nemôžeme s Vami uzatvorit kúpnu zmluvu. Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, okrem dopravcov tovaru, a to len pre úcel riadneho dorucenia tovaru zakúpeného Kupujúcim a svojim obchodným partnerom, a to len na obstaranie tovaru požadovaného Kupujúcim. Osobné údaje sú poskytované len v minimálnom rozsahu nutnom k riadnemu plneniu z uzavretej kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Osobné údaje nebudú použité na marketingové úcely, na úcely newsletter a na žiadne iné oboznámenia ako na veci súvisiace s realizáciou dodania tovaru. Naše služby nie sú urcené pre osoby mladšie než 16 rokov.

Zmena uložených osobných dát, ako aj ich úplné vymazanie / Dotknuté osoby majú podla GDPR právo byt vymazané alebo úplne zabudnuté. / je možné po prihlásení Kupujúceho do „zákazníckej sekcie“ alebo na základe telefonického alebo emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

1. Geis Parcel SK s.r.o. Balíková preprava, Geispoint Trnanská 6, 96 001 Zvolen IC DPH: SK 2023410301 ICO: 46 489 592

2. ReMax Courier Service, spol. s r.o., Letisko M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup c. 10, 823 12 Bratislava IC DPH: SK2020225515 ICO: 35825456

3. Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji ICO: 31329217 IC DPH: SK 2020351993


Záverecné ustanovenie


Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky menit. Túto zmenu a jej úcinnost Predávajúci vyhlási na internetových stránkach, ci iným vhodným spôsobom. 


Iveta Kušnirová - Kvety
majitel internetového obchodu

 
E-shopy
Mena: EUR / CZK
Zmeniť menu na Kč
Prihlásenie

Meno:

Heslo:


Nie ste prihlásený
 • Váš košík

 • Kurzový lístok EUR k 19.07.2024
  flagCZK 25.261

  Akciové produkty
  Rudľa Strend Pro, prepravný vozík, skladacia, na vrecia, max. 200 kg
  Rudľa Strend Pro, prepravný vozík, skladacia, na vrecia, max. 200 kg

  53.68 Eur
     Kod: 217416
  Poklop MC60, 600x600 mm, kanálový, bordový, max. 150 kg
  Poklop MC60, 600x600 mm, kanálový, bordový, max. 150 kg

  62.03 Eur
     Kod: 217744
  Kompresor Aircom AC250, 250 psi, 230V/12V
  Kompresor Aircom AC250, 250 psi, 230V/12V

  31.01 Eur
     Kod: 115002
  Rezačka repy FED 601, stojanová
  Rezačka repy FED 601, stojanová

  59.64 Eur
     Kod: 211334
  Regulátor plynu CGAS C31-30, 28-30 mbar, UK8 mm, EN16129
  Regulátor plynu CGAS C31-30, 28-30 mbar, UK8 mm, EN16129

     Kod: 217728
  Stojan TT003001, na bicykle, 3 pozície, 72x27x32 cm
  Stojan TT003001, na bicykle, 3 pozície, 72x27x32 cm

  38.17 Eur
     Kod: 2170098
  Koleso Cargo • bantam, na fúrik, kovové ložisko, náhradné bez osky
  Koleso Cargo • bantam, na fúrik, kovové ložisko, náhradné bez osky

     Kod: 216545
  Varič KEMPER Mega Zeus, 7,5kW, priemyselný
  Varič KEMPER Mega Zeus, 7,5kW, priemyselný

  58.45 Eur
     Kod: 2170118
  Sada nivelačná Strend Pro LS119 StarterKIT, 100x medzerník, 100x adaptér + kliešte
  Sada nivelačná Strend Pro LS119 StarterKIT, 100x medzerník, 100x adaptér + kliešte

     Kod: 2160690
  Postrekovač Goodfarm 16B-12, 16 lit., chrbtový
  Postrekovač Goodfarm 16B-12, 16 lit., chrbtový

  25.05 Eur
     Kod: 256555
  Kotlik Piknik 8 lit, smalt, 340 mm
  Kotlik Piknik 8 lit, smalt, 340 mm

  17.89 Eur
     Kod: 254232
  Rezač dlažby a obkladu Strend Pro MT124A, oceľ, 600 mm, s vykružovačom, ručný
  Rezač dlažby a obkladu Strend Pro MT124A, oceľ, 600 mm, s vykružovačom, ručný

  47.71 Eur
     Kod: 216663
  Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2024 E-shop Slovsoft
  Iveta Kušnirová - Kvety
  Administrátor: Ján Kušnir - Slovsoft