X

Informácia

Akciové ceny na tisíce produktov!!!

Pre informácie o tovare a objednávkach kliknite na*Kontakt

napíšte kód tovaru alebo objednávky a my sa Vám ozveme.

! Doprava kurierom od 2.70 € !

* Počet produktov v e-shope 10878 *

Slovsoft E-shop Dom a záhrada.
::: Počet produktov :::
  Obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a predávajúcim (Iveta Kušnirová - Kvety).


Predávajúci:


Iveta Kušnirová - Kvety
Okružná 183
09413 Dlhé Klčovo
IČO: 35345578
DIČ: 1042462905
Č.t.: 0949 201 553
IBAN: SK66 8360 5207 0042 0563 6713
SWIFT: BREXSKBX

Ďalej len „Predávajúci“


Orgán dozoru:


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Kupujúci:

Koncový spotrebiteľ - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Podnikateľský subjekt - právne vzťahy Predávajúceho s týmto druhom Kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Podnikateľským subjektom sa rozumie každá právnická osoba a tá fyzická osoba, ktorá pri svojom nákupe uvádza na daňovom doklade IČO a/alebo DIČ a/alebo firmu organizácie. Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov.
Ďalej len „Kupujúci“.


Prostriedky komunikácie

Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uskutočňovaná prostriedkami komunikácie na diaľku (e-mailom alebo telefonicky), pokiaľ sa strany nedohodnú inak.


Objednávka tovaru

Odberateľ objednáva tovar v internetovom obchode Slovsoft  prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu.
Objednávanie tovaru je umožnené každému užívateľovi, po vyplnení a odoslaní povinných údajov registračného formulára internetového obchodu Slovsoft. Vyplnením a odoslaním elektronického formulára zároveň objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s „Obchodnými podmienkami internetového obchodu Slovsoft“ berie na vedomie možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Internetový obchod Slovsoft zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

Každá objednávka musí obsahovať:


pre fyzickú osobu: meno a priezvisko zákazníka, adresu zákazníka, telefónne alebo faxové číslo, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,  pre podnikateľa: obchodné meno, kontaktnú osobu, adresu sídla podnikateľa, resp. sídla firmy, telefónne a faxové číslo, IČO, DIČ, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
Internetový obchod Slovsoft potvrdí objednávku elektronickou poštou alebo telefonickým vyrozumením a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii, resp. dodaný na adresu určenú v objednávke. Priebeh spracovania Vašej objednávky môžete sledovať na  http://it.slovsoft.eu  po prihlásení sa do svojho účtu sekcii „Váš účet“ a kliknutí na „zobraziť všetky objednávky.


Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka:


1) Kupujúcemu odporúčame skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúcemu odporúčané skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

2) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúcemu odporúčané uplatniť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Pred prvým použitím je kupujúcemu odporúčané preštudovať si záručné podmienky.

3) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebenia výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré mala vec v čase prevzatia veci kupujúcim.

4) V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

5) Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

6) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

a) závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahov a úprav neautorizovaným servisom)

b) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom

c) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)

d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

Storno objednávky


Storno objednávky zo strany Kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Storno objednávky zo strany Predávajúceho:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bez odkladu kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.


Cena tovaru

Cena tovaru v internetovom katalógu sa môže meniť v závislosti na úprave cien dodávateľa. Za platnú cenu sa považuje koncová cena (t.j. cena s DPH 20%). Zmena ceny tovaru v internetovom katalógu nemá vplyv na celkovú hodnotu už prijatej objednávky Kupujúceho.


Dodanie tovaru (Doprava)

Tovar je dodávaný kurierom na dobierku alebo platbou na účet vopred. Možný je aj osobný odber (po dohode s Kupujúcim). Internetový obchod E-shop Slovsoft zabezpečuje dodávku tovaru od 4 do 15 pracovných dní, ak nie je určené inak v podmienkach doručenia tovaru, resp. ak tovar z technických príčin nie je možné doručiť v stanovenej lehote. V prípade, že niektorá z položiek objednávky nie je na sklade v dostatočnom množstve, objednávka sa vyexpeduje až po úplnom vyskladnení všetkých objednaných položiek, resp.ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

Kupujúcemu odporúčame bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalu zásielky) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom  protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch tohto e-shopu, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcemu vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

V prípade že kupujúci vybral spôsob prepravy tovaru v závislosti na hmotnosti alebo charakteristike tovaru nesprávny, bude mu preprava zmenená na cenovo najvýhodnejšiu k jemu vybranej preprave.

Osobný odber tovaru


Ak Kupujúci objednáva tovar s následným osobným odberom, potvrdzuje Predávajúci len to, že tovar je, či bude v dohodnutom termíne, pre Kupujúceho v prevádzke rezervovaný. Kupujúci má právo si tovar v prevádzke Predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke Predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru Kupujúcim, týmto okamžikom tiež prechádzajú kompletné vlastnícke práva k tovaru na Kupujúceho.

Cena dopravy


  Cena dopravy je uvedená pri objednávke tovaru (pri 2.kroku „Vytvoriť objednávku“), alebo aj v týchto „Všeobecných obchodných podmienkach“. Vo výnimočných prípadoch (nadmerná váha, neštandardné rozmery balíka) je určená podľa platného cenníka zvolenej prepravnej spoločnosti a je vopred dohodnutá s Kupujúcim. Pri doprave zdarma sa platba za tovar uhrádza vyhradne bankovým prevodom a spôsob dopravy zvolí predajca vzhľadom k povahe tovaru.

Platobné podmienky

Platobné podmienky riešia spôsob úhrady ceny za tovar. Kupujúci má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny:
Dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca)
Poukázaním plnej kúpnej ceny na účet Predávajúceho pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Osobným odberom.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

NEPREBRATIE TOVARU

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a E-shop Slovsoft, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, E-shop Slovsoft bude úhradu vymáhať súdnou cestou.


Výmena tovaru

Postup pri vymene tovaru: Odstupenie od zmluvy, vrátenie zakupeného tovaru, predaj iného tovaru.


Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.  Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra alebo dodací list).


Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci bude o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.


Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.


Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť VOPRED písomnou formou vo forme zaslaného vyplneného formulára Stiahnuť formulár v PDF - Stiahnuť formulár v WORD alebo zaslanim formulára e-mailom alebo na USB. Telefonicky alebo zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nie je možné.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je nevyhnutné doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie: Návodu, Záručného listu, Faktúry, Dodacieho listu, Dokladu o zaplatení a pod. do 14 dní od odstúpenia. Tovar musí byť odoslaný najneskor na 14 deň od odstúpenia, nie na dobierku. Odporučame formou poistenej zasielky. Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nemusí nadobudnúť účinnosť a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Adresa odoslania tovaru pri odstúpení od zmluvy:


Iveta Kušnirová - Kvety
Okružná 183
09413 Dlhé Klčovo
č.t.: 0949 201 553

V prípade zmeny majiteľa E-shopu všetky záväzky (objednávky, reklamácia, odstúpenie od zmluvy, výmena tovaru, storno objednávky, atď...) preberá nový majiteľ /prevádzkovateľ/ E-shopu.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:


a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar a ostatné náklady spojené s objednávkou uvedené v záväznom akceptovaní objednávky bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, hotovosťou alebo inou formou uhrady tovaru kupujúcim.


Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.


V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nemusí nadobudnúť účinnosť a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


Alternatívne riešenie sporov


Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27
SOI
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk , adr@soi.sk


Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku webgate


Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:
a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
b) spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.


Ochrana osobných údajov


Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu za účelom realizácie dodania tovaru a za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. V prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnete, nemôžeme s Vami uzatvoriť kúpnu zmluvu. Predávajúci neposkytuje takto získané osobné údaje tretím osobám, okrem dopravcov tovaru, a to len pre účel riadneho doručenia tovaru zakúpeného Kupujúcim a svojim obchodným partnerom, a to len na obstaranie tovaru požadovaného Kupujúcim. Osobné údaje sú poskytované len v minimálnom rozsahu nutnom k riadnemu plneniu z uzavretej kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Osobné údaje nebudú použité na marketingové účely, na účely newsletter a na žiadne iné oboznámenia ako na veci súvisiace s realizáciou dodania tovaru. Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie než 16 rokov.

Zmena uložených osobných dát, ako aj ich úplné vymazanie / Dotknuté osoby majú podľa GDPR právo byť vymazané alebo úplne zabudnuté. / je možné po prihlásení Kupujúceho do „zákazníckej sekcie“ alebo na základe telefonického alebo emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.


Záverečné ustanovenie


Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť Predávajúci vyhlási na internetových stránkach, či iným vhodným spôsobom. 


Iveta Kušnirová - Kvety
majiteľ internetového obchodu

 
E-shopy
Prihlásenie

Meno:

Heslo:


Nie ste prihlásený
 • Váš košík

 • Kurzový lístok EUR k 24.05.2018
  flagCZK 25.809

  Akciové produkty
  Kosacka STREND PRO S46T, 5.0HP, 460 mm, pohon Akcia cena
  Kosacka STREND PRO S46T, 5.0HP, 460 mm, pohon Akcia cena

  273.58 Eur   Kod: 111184
  Mlyncek Porking MM132, na mäso, LFGB, 2 nože, Novinka Akcia cena
  Mlyncek Porking MM132, na mäso, LFGB, 2 nože, Novinka Akcia cena

  40.86 Eur   Kod: 2211039
  Sejacka SST, strojček Akcia cena
  Sejacka SST, strojček Akcia cena

  13.29 Eur   Kod: 111106
  Regulator CU30, 30 mbar, UK8 mm, EN12864 Akcia cena
  Regulator CU30, 30 mbar, UK8 mm, EN12864 Akcia cena

  9.38 Eur   Kod: 217728
  Stojan TT003001, na bicykle, 3 pozície Akcia cena
  Stojan TT003001, na bicykle, 3 pozície Akcia cena

  27.78 Eur   Kod: 2170098
  Koleso Cargo • bantam, na fúrik Akcia cena
  Koleso Cargo • bantam, na fúrik Akcia cena

  11.31 Eur   Kod: 216545
  Varic KEMPER Mega Zeus, 7,5kW Akcia cena
  Varic KEMPER Mega Zeus, 7,5kW Akcia cena

  31.98 Eur   Kod: 2170118
  Sada nivelacna Vinnon 0119, 100 ks medzernik, 100 ks adaptér + kliešte, StarterKIT Akcia cena
  Sada nivelacna Vinnon 0119, 100 ks medzernik, 100 ks adaptér + kliešte, StarterKIT Akcia cena

  30.59 Eur   Kod: 2160690
  Postrekovac Goodfarm 16B-12 • 16 lit, chrbtový Akcia cena
  Postrekovac Goodfarm 16B-12 • 16 lit, chrbtový Akcia cena

  18.65 Eur   Kod: 256555
  Kotlik Piknik 08,0 lit, smalt, 0340 mm Akcia cena
  Kotlik Piknik 08,0 lit, smalt, 0340 mm Akcia cena

  10.58 Eur   Kod: 254232
  Rezac dlazby MT124A 0600 mm, s vykružovačom Akcia cena
  Rezac dlazby MT124A 0600 mm, s vykružovačom Akcia cena

  28.26 Eur   Kod: 216663
  Miesadlo Burley R6167, 850 W, M14x2, 120 mm Akcia cena
  Miesadlo Burley R6167, 850 W, M14x2, 120 mm Akcia cena

  55.79 Eur   Kod: 213371


   
   
  Všetky ceny sú uvádzané s DPH. © 2018 E-shop Slovsoft
  Iveta Kušnirová - Kvety
  Administrátor: Ján Kušnir - Slovsoft